Klacht/advies Inloggen

Friesland

De provincie Friesland telt momenteel 16 leden.

Plaats Bedrijfsnaam Gastouder Website
Leeuwarden Gastouderopvang Klavertje 4 Eline Klaver www.gastouderklavertje4.nl
Reduzum Kinderopvang Bernefertier Rianne Rodenburg www.bernefertier.frl
Wirdum Gastouderopvang it ingeltsje Anneke Kielstra
Stiens T Eigen-wijsje Karin Mulder Poortman
Stiens Gastouderopvang De Zevensprong Tilly Mulder www.facebook.com/Gastouderopvang-De-Zevensprong-1254425544598723/
Leeuwarden Gastouderopvang Doedoe Tamara Schmidt Crans-IJkema www.doedoe.info
Goutum Gastouder Tante Duckie Durkje Keizer www.tanteduckie.nl/new/
Burdaard Gastalderopfang it Oaljefantsje Nynke Feenstra www.facebook.com/It.oaljefantsje/?ref=nf
Drachten Feikje's Berneplak Feikje Posthuma Linthorst – Wagenaar www.feikjesberneplak.nl
Hallum Gastouderopvang De Einekoer Janneke Hoogerbrug-Vogelyng
Heerenveen Onder Dirkje's Paraplu Dirkje Hankel-Draaisma www.onderdirkjesparaplu.nl
Ternaard Eigenwijs! Gastouderopvang Esther de Joode
Leeuwarden Gastouderopvang Tsjoeke-tsjoek Mirja de Vries www.gastouderopvang-tsjoeke-tsjoek.nl
Hardegarijp Guppies Kinderopvang Grietsje Bakker www.guppieskinderopvanghurdegaryp.nl
Leeuwarden Kinderopvang Het Kroontje Angelique Cornelisse www.kinderopvanghetkroontje.nl
Sneek De kleine hummeltjes Annet Faber www.dekleinehummeltjes.nl