Klacht/advies Inloggen

Friesland

De provincie Friesland telt momenteel 12 leden.

Plaats Bedrijfsnaam Gastouder Website
Leeuwarden Marieke van Bree
Leeuwarden Gastouderopvang Klavertje 4 Eline Klaver www.gastouderklavertje4.nl
Reduzum Kinderopvang Bernefertier Rianne Rodenburg www.bernefertier.frl
Wirdum Gastouderopvang it ingeltsje Anneke Kielstra
Leeuwarden Gastouderopvang Doedoe Tamara Schmidt Crans-IJkema www.doedoe.info
Goutum Gastouder Tante Duckie Durkje Keizer www.tanteduckie.nl/new/
Burdaard Gastalderopfang it Oaljefantsje Nynke Feenstra www.facebook.com/It.oaljefantsje/?ref=nf
Heerenveen Onder Dirkje's Paraplu Dirkje Hankel-Draaisma www.onderdirkjesparaplu.nl
Ternaard Eigenwijs! Gastouderopvang Esther de Joode
Leeuwarden Gastouderopvang Tsjoeke-tsjoek Mirja de Vries www.gastouderopvang-tsjoeke-tsjoek.nl
Leeuwarden Kinderopvang Het Kroontje Angelique Cornelisse www.kinderopvangkroontje.nl
Sneek De kleine hummeltjes Annet Faber www.dekleinehummeltjes.nl