Klacht/advies Mijn Nysa

24-11-2023 Kinderopvangakkoord sector, oproep aan het nieuwe kabinet

Diverse partijen in de sector kinderopvang, waaronder Nysa, hebben een akkoord bereikt.
Het Kinderopvangakkoord.

In dit akkoord heeft brede toegankelijkheid van de kinderopvang (waaronder ook gastouderopvang) prioriteit. Ambitie is om de kinderopvang zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor ieder kind van nul tot twaalf jaar. Of de ouders nu werken of niet. Goede kinderopvang is namelijk van grote waarde voor de ontwikkeling van jonge kinderen, vooral voor die in kwetsbare posities.

Dat is de boodschap van alle partijen in de kinderopvang aan de nieuwe Tweede Kamer en aan de partijen die straks gaan onderhandelen over het regeerakkoord.

Kinderopvang voor ieder kind

Alle kinderen

Alle partijen in de sector zijn het er over eens dat brede toegankelijkheid van de kinderopvang prioriteit heeft. De ambitie is om de kinderopvang zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor ieder kind van nul tot twaalf jaar. Daarmee wordt bereikt dat ook kinderen van niet-werkende ouders toegang krijgen. Door het samenvoegen van honderden verschillende gemeentelijke peuterregelingen en het programma School en Omgeving wordt het stelsel vereenvoudigd. Ook voor ouders met wisselende dienstverbanden vermindert de complexiteit.

Betaalbaar en toegankelijk

Toegankelijkheid gaat ook over de betaalbaarheid van de kinderopvang. De betaalbaarheid willen we stapsgewijs vergroten, waarbij we beginnen de kinderopvang voor ouders met lage- en middeninkomens betaalbaarder te maken. Uiteindelijk willen we komen tot een ouderbijdrage die voor alle ouders substantieel lager ligt dan nu, zodat de kinderopvang voor alle ouders betaalbaar is.

Eenvoudig en betrouwbaar

Daarnaast willen we toewerken naar een systeem dat in de uitvoering simpel en begrijpelijk is voor ouders. Dat vereist dat het systeem zodanig wordt ingericht dat ouders niet langer geconfronteerd worden met hoge terugvorderingen.

Omgaan met de vraag

Brede toegankelijkheid en betere betaalbaarheid hebben een (groot) effect op de vraag naar kinderopvang. Een gefaseerde en verantwoorde groei van de sector is een randvoorwaarde om te waarborgen dat ouders een plek kunnen vinden op een kinderopvang in de buurt, van hoge kwaliteit. Daarom wordt er stevig ingezet op het terugdringen van de arbeidsmarkttekorten in de sector.