Klacht/advies Mijn Nysa

22-02-2022 Wil de overheid van de gastouderopvang af?

Al jaren worden alle kosten van het toezicht uit het gehele budget van de Kinderopvangtoeslag (KOT) gehaald, als gevolg waarvan alle max. uurtarieven KOT minder hard stijgen dan de inflatie.

Indirect hebben ouders die gebruiken maken van de gastouderopvang dus ook mee betaald voor het toezicht op de andere vormen van kinderopvang.

Nu wordt hier van afgeweken en wordt de rekening van de 6,4 miljoen euro, voor de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang, alleen neergelegd bij de ouders die gebruik maken van de gastouderopvang.

Het voorgenomen besluit komt er op neer dat het max. uurtarief KOT voor de gastouderopvang per
01-01-2023 zal worden verlaagd met € 0,15. De redenering hiervoor is dat het kabinet het niet wenselijk vindt dat ouders die geen gebruik maken van de gastouderopvang hier aan mee betalen.

Ook wordt in de voorgenomen “Nota van toelichting” selectief gemeld dat de kwaliteit van de gastouderopvang gemiddeld voldoende is met grote uitschieters naar beneden. De uitschieters naar boven (die uit hetzelfde onderzoek naar voren komen) worden gemakshalve niet genoemd.

Bij het doorrekenen van de kosten kwamen wij uit op een verlaging van € 0,01 van alle max. uurtarieven KOT (voor alle ouders die gebruiken maken van alle vormen van kinderopvang) zonder rekening te houden met indexatie.

Dit voorgenomen besluit heeft gevolgen voor de ouders die gebruik maken van de gastouderopvang. Het kan er voor gaan zorgen dat:

  1. de ouders een hogere eigen bijdrage gaan betalen en
  2. de gastouderopvang financieel ontoegankelijker wordt gemaakt voor ouders om gebruik van te maken.

Nysa is het is totaal oneens met het voorgenomen besluit en heeft hier ook tegen geprotesteerd. Zie hier onze brief aan de Directie Kinderopvang van SZW. Desondanks wordt dit besluit toch doorgezet.

Vandaag is de Internetconsultatie “Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2023” online gezet waarbij iedereen kan reageren op dit voorstel.

Wij willen iedereen oproepen om op deze consultatie te reageren. Klik hier om naar de consultatie te gaan.

Gastouders sta op! Gastouderbureaus sta op! Ouders sta op!

Wij komen hier nog bij jullie op terug hoe we actie kunnen ondernemen dus wordt vervolgd!